DEVREDEN KDVLER İADE ALINABİLECEK  

 Yeni kanun tasarısı ile indirim yoluyla giderilemeyen sonraki döneme devreden katma değer vergisinin mükellefe iade edilmesinin önünün açılıyor.

   İşletmeler yaptıkları yatırımlar veya alışları nedeniyle yüklendikleri KDV’yi, eğer yeterli düzeyde tahsil ettikleri KDV yoksa sonraki dönemlere devretmekte ve Devletten iade olarak talep edememektedirler.


   Bu durum birçok işletmenin bilançosunda yıllara yayılan devreden KDV stokunun oluşmasına neden olmaktadır. Mevcut yasa, kronik hale gelen bu sorunu devam ettirmektedir. İşletmelerimiz bu nedenle bir taraftan devreden KDV’leri varken diğer yandan finansman ihtiyacı çekmektedirler.

   Bu sorunun ortadan kalıcı şekilde kalkması, işletmelerimizin üzerinde finansman yükü oluşmaması için devreden KDV’nin iade edilemeyeceği şeklindeki düzenleme yürürlükten kaldırılarak, devreden KDV’nin 12 ay içerisinde indirilememesi halinde mükellefe iadesi sağlanmaktadır. 12 aylık süre 3 aya kadar indirilebilecektir.

BİRİKEN KDVLER İADE ALINABİLECEK
   2018 yılı sonuna kadar biriken ve sonraki dönemlere devreden KDV, Maliye Bakanlığı tarafından belirli bir program dahilinde iade edilmeye başlanacak. Uzun yıllardır oluşan devreden KDV’nin, değişik yollarla mükellefe mahsuben veya nakden iadesinin önü açılıyor. Maliye Bakanlığı bütçe imkanlarını da gözeterek geçmiş yıllardan gelen devreden KDV’yi vergi incelemeleri yaparak iade etmeye başlayacak.

ESNAFA BÜYÜK KOLAYLIK
   Yapılan düzenlemeyle işletme esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı, aylık KDV dahil hasılatları üzerinden alışları nedeniyle yüklendikleri KDV’nin tutarına bakmaksızın belirlenen bir oranda KDV beyanında bulunacaklardır. Böylelikle küçük işletmeler daha kolay bir sistemle KDV yükümlülüklerini yerine getirecektir.


    İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmelere, aylık katma değer vergisi beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeme imkanı getirilmektedir.

İHRACATÇILAR İÇİN İADE GENİŞLİYOR

   Mevcut sistemde ihracat işlemlerinde sadece ihraç edilen malın bünyesine giren yüklenilen KDV iade edilebiliyor. Yapılan değişiklikle, yüklenilen KDV dışında olan diğer KDV de iade edilebilecek.

ARGE DE KDV DESTEĞİ


Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makina ve teçhizat alımlarına katma değer vergisi istisnası getiriliyor. Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarına katma değer vergisi istisnası getiriliyor. Gümrüklü sahalarda verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri tam istisna kapsamına alınmaktadır.


Konfeksiyon kırpıntılarının teslimleri katma değer vergisinden istisna tutulmaktadır. Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemi katma değer vergisinden istisna edilmektedir.

HAYIRSEVERLER ARTIK DAHA  RAHAT
   Hayırseverler tarafından yaptırılarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, yaygın din eğitimi verilen tesisler, gençlik merkezleri, gençlik ve izcilik kamplarının inşa edilmesine ilişkin hayırseverlerce satın alınan mal ve hizmetler katma değer vergisinden istisna tutulmaktadır.

GÜMRÜKSÜZ SATIŞLARDA YERLİ İŞLETMELER KORUNUYOR
Gümrüksüz satış mağazalarına ve bunların depolarına yapılan teslimler katma değer vergisinden ve özel tüketim vergisinden istisna tutulmak suretiyle, yerli işletmeler aleyhine oluşan rekabet eşitsizliği giderilmektedir.

SAĞLIK TURİZMİNE KDV DOPİNGİ
Sağlık turizmini teşvik etmek amacıyla yabancılara Türkiye’de sunulan sağlık hizmetleri için KDV istisnası getiriliyor. Sağlık hizmetleri dışındaki diğer hizmetler Katma Değer Vergisine tabi olmaya devam edecek.


· Özel okulların, üniversite ve yüksekokulların verdiği bedelsiz eğitim öğretim hizmetleri,

· Özel öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz yurt hizmetleri,

· Kanunların zorunlu kıldığı bedelsiz mal teslimleri ve hizmet ifaları,

. Kamu kurumlarına yapılan bedelsiz mal teslimleri ve hizmet ifaları,

· Gıda bankalarına yapılan bedelsiz çeşitli malzeme teslimleri,

· Kanunda sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına yapacakları bedelsiz teslimlere ilişkin, diplomatik temsilcilikler ile yabancı hayır kurumlarına yapılan teslim ve hizmetler, nedeniyle yüklenilen Katma Değer Vergisi gider yazılmak yerine indirim ve iadeye konu edilebilecek

KDV İNDİRİM HAKKI KAPSAMI GENİŞLİYOR
 Teknoparklarda bulunan şirketlerin istisna kapsamındaki işlemleri nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınmak suretiyle işletmeler üzerinde bu işlemlerden kaynaklanan vergi yükünün kaldırılması amaçlanmaktadır.


Serbest bölgelere verilen hizmetler ile bu bölgelere yapılan ihraç amaçlı hizmetler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan sağlanıyor. Restorasyon işleri kapsamındaki mimarlık hizmetleri nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan sağlanıyor.

KDV İNDİRİM HAKKI TALEBİ KOLAYLAŞIYOR
  İndirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkan sağlanmaktadır. Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin teslim ve hizmet nedeniyle hesaplanmış olan katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesine izin verilmektedir. Zayi olan amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin indirimine imkan sağlanmaktadır.


   Sahibi olduğu arsayı müteahhide veren arsa sahibi, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya işyerleri için KDV ödeyecek.
   İkinci el araç veya taşınmaz ticareti ile iştigal edenlerin, mükellef olmayanlardan aldıkları ve vasfında önemli bir değişiklik yapmadan sattıkları araç veya taşınmazların tesliminde katma değer vergisi matrahı, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirlenmektedir.
    Mükelleflerin katma değer vergisi iadelerini üç ay içerisinde alabilmelerine, aksi takdirde kendilerine faiz ödenmesine imkan sağlanmaktadır.
    Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde yeni bir grup başkanlığı olarak Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri Grup Başkanlığı ihdas edilmektedir.

Serbest muhasebeci mali müşavirlere belirli sınırlar dahilinde iade raporu düzenlettirebilme konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir.

GURUP ŞİRKETLERE BİRLEŞTİRİLMİŞ KDV DÖNEMİ
Birbiriyle % 50 ve daha fazla ortaklık ilişkisi olan şirketler ile kamu kurumlarına ait iktisadi işletmeler için ayrı ayrı değil, birleştirilmiş Katma Değer Vergisi beyannamesi verme imkanı getiriliyor.